درباره ما

معرفی شرکت

 

شرکت با نام کارگزاری دنیای نوین در تاریخ 13/2/1384 تحت شماره 244925 دراداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است.
مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد، مرکز اصلی شرکت تهران، خیابان جردن،بلوار شهید هرمز ستاری پلاک 75 واحد 1و2 است.

 

 

گواهی نامه ها

اعضای هیات مدیره

مهدی غفاری

رئیس  هیات مدیره