تاریخچه شرکت

درباره ما

درباره شرکت کارگزاری دنیای نوین

شرکت با نام کارگزاری دنیای نوین در تاریخ 13/2/1384 تحت شماره 244925 دراداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد، مرکز اصلی شرکت تهران، خیابان جردن،بلوار شهید هرمز ستاری پلاک 75 واحد 1و2 است.محسن عدلی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مهدی غفاری

رئیس هیئت مدیره

محمد اسمعیل مطلق

نایب رئیس هیات مدیره